24 10 2012

ekonomiye yön veren güç doğal kaynaklar

DOĞAL KAYNAK NEDİR? Doğada kendiliğinden oluşmuş, insan aklı ve tekniğinin ürünü olmayan, meydana gelme aşamasında insanın herhangi bir rolünün bulunmadığı bütün zenginlik kaynakları “doğal kaynak” olarak adlandırılır. Kısaca doğada bulunan ve insan ihtiyacını karşılayabilecek her şeye denir.     Ayrıca doğal kaynaklara ilgili bir diğer hususta insansız bir doğada doğal kaynakların hiçbir hükmü yoktur.  Geniş açıyla bakınca insan dışındaki her türlü doğada bulunan varlıklar doğal kaynaktır.     Tarımda kullanılan topraklar, bitki ve hayvanlar, maden filizlerine sahip kayalar, petrol, kömür uranyum, inşaatlarda kullanılan taşlar, güneş ışığı, hava, su gibi insan ve çevresini etkileyen tüm faktörler doğal kaynak ifadesi ile belirtilir. Çünkü herhangi bir varlığa kaynak hükmü insan sayesinde verilmektedir.     İktisadi gözle bakılınca üretim faaliyetleri içinde emek önemli bir faktör olduğu için insani dahi doğal kaynaklar içinde sayan ekonomik görüşler vardır.    Dünya üzerinde yapılan pek çokbeşerî faaliyetin temelinde doğal kaynaklar vardır. Diğer faaliyetler bu kaynaklar üzerinde şekillenir. Örneğin, tarım aslında beşeri bir faaliyettir. Ancak faaliyetin esas kay­nağı doğal bir kaynak olan tarım topraklarıdır. Aynı şekilde sular da doğal bir kaynak olup bu ortamda yapılan ulaşım, turizm, balıkçılık ve su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği etkinlikleri birer beşeri faaliyettir.   1- Doğal Kaynaklanın Sınıflandırılması       Doğal kaynaklar, çok fazla çeşitlilik gösterir. Örneğin, günlük hayatta kullandığımız kâğıt, kalem, evle­rimizde kullandığımız eşyalar ... Devamı

23 10 2012

EKONOMİK FAALİYET TÜRLERİ

EKONOMİK FAALİYET TÜRLERİ İnsanlar hayatlarını devam ettirebilmek ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalışmak zorundadırlar. Bu amaçla çeşitli ekonomik faaliyetlerde bulunurlar. Paleolitik çağda (Kaba Taş Çağı) insanlar avcılıkla geçimlerini sağlarlardı. Mezolitik çağ (Yontma Taş Çağı) sonlarında tarımla ilgili denemeler yaptılar ve köpeği evcilleştirdiler. Neolitik çağda (Yeni Tş çağı) tarım yapılmış, hayvanlar evcilleştirilmiş, ilk yerleşmeler başlamış, ortaya çıkan ihtiyaçtan dolayı kap kacak yapan seramikle uğraşan zanaatkarlar ortaya çıkmış ve ilk ticaret tarımla uğraşanlarla zanaatkarlar arasında başlamıştır. Kalkolitik Çağda (Maden Çağı) devletler kuruldu ve devletle arası sıkı ve iyi örgütlü ticari ilişkiler başladı, değişik meslek grupları ortaya çıkmaya başladı.(Yöneticilik, Çiftçilik, Zanaatkarlık Vs.) Hititler zamanında var olan yollar Roma döneminde geliştirildi. Selçuklular döneminde ticaret kervanlarının rahatlığı için kervansaraylar yapıldı. Osmanlılar dönemindede hanlar inşa edildi. sanayi devriminden önce tarım en önemli ekonomik faaliyetken, sanayi devrimi ile birlikte üretim ve ulaştırma araçlarında büyük gelişmeler gerçekleşmiştir. Bilgisayarın icadı ile bilgi paylaşımı kolaylaşmış dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen değişim hızlı bir şekilde en uzak noktalara ulaşabilmiştir. Sadece bilgisayar üzerinde yapılan ekonomik faaliyetler meydana gelmiş evler ofis şeklinde kullanılmaya başlanmıştır. Tarımda da ciddi gelişmeler ortaya çıkmıştır. Sınırlı tarım alanlarından elde edilen ürünler hızla artan dünya nüfusunu besleyemecek duruma gelmekte. Bunun sonucunda bitkilerin genleri üzerinde çalışan  Biyot... Devamı

23 10 2012

DOĞAL VE BEŞERİ UNSURLARIN EKONOMİYE ETKİSİ

1.DOĞAL VE BEŞERİ UNSURLARIN EKONOMİYE ETKİSİ İnsanların beslenme,barınma,korunma gibi temel ihtiyaçlarının varlığı,ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesini ve gelişmesini sağlamıştır.Ekonomik faaliyet türleri üretim,dağıtım ve tüketim olmak üzere üçe ayrılırlar.Mal ve hizmetlerin sağlanmasına üretim,mal ve hizmetlerin tüketiciye ulaşmasına dağıtım,mal ve hizmetlerin kullanılmasına tüketim denir. Ekonomik faaliyetler hiçbir zaman tek başına ele alınamaz.Örneğin üretim için tüketim,tüketim için üretim gereklidir.Ekonomik faaliyetlerde arz-talep dengesi vardır.Bu dengenin sağlanması ve üretim-tüketim arasındaki köprü rolünü de dağıtım kurar. ÜRETİM,DAĞITIM VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER Üretim,dağıtım ve tüketimi etkileyen doğal faktörlerin başlıcalarını sanayi için yer seçimi,hammadde kaynaklarına yakınlık,su kaynaklarına yakınlık,iklim şartları ve yer şekilleri özellikleri oluşturmaktadır. Hammaddenin bozulabilir olduğu yerlerde üretim tesisleri genellikle ham madde kaynağına yakın veya kolay ulaşılabilecek yerlere kurulur.Örneğin konserve tesisleri sebze ve meyve yetiştirilen bölgelere kurulur.Ülkemizde konserve fabrikaları genel olarak Akdeniz,Ege ve Marmara bölgelerinde bu sebeple kurulmaktadır.Başka bir örnek olarak çabuk bozulabilen et ürünlerinin hemen kesildiği yerlerde paketlenmesi ve dondurulmasıdır.Bazı ham maddelerin işlenmesi sırasında suya ihtiyaç duyulabilir.Özellikle kağıt,demir-çelik fabrikaları ile nükleer ve termik santrallerin yer seçiminde su kaynaklarının yakını tercih edilir. İklim,bazı sanayi kollarının yer seçiminde dolaylı etkiye sahiptir.Ham maddenin tarımsal olduğu işletmeler,iklim tarım ürünlerini etkilediğinden dolaylı olarak... Devamı