23 10 2012

İSTANBUL BOĞAZI’NIN ULAŞIM COĞRAFYASI AÇISINDAN ÖNEMİ

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 10, TEMMUZ- 2004, İSTANBUL İSTANBUL BOĞAZI’NIN ULAŞIM COĞRAFYASI AÇISINDAN ÖNEMİ (The Geographıcal Importance Of The Bosphorus Straıt) Doç. Dr. Nuran TAŞLIGİL* ÖZET İstanbul Boğazı dünyanın en işlek ve en dar su yolarındandır. Yüz yıllardan beri Karadeniz’in kuzeyinde yer alan ülkeler ile Akdeniz ülkelerini birbirine bağlayan iki önemli boğazdan biridir. Çevresinde yaklaşık olarak 12.000.000 insanın yaşadığı önemli bir sanayi, ticaret, ulaşım ve turizm merkezinin ortasında yer alır. İstanbul Boğazı şehir içi ulaşımda olduğu kadar uluslararası ulaşımda da önemli bir rol oynar. Bu yüzden deniz trafiği her geçen gün biraz daha artmaktadır. Özellikle tehlikeli madde taşıyan gemilerin sayısının yükselmesi olayı daha da tehlikeli bir hale getirmektedir. Günde ortalama 129, yılda ise 46.939 gemi transit geçiş yapmakta bunun yanında yolcu taşıyan vapurlar, balıkçı ve gezinti tekneleri ile yolcu taşıyan motorlarla bu sayı daha da artmaktadır. Dünyanın önemli geçitlerinden biri olan İstanbul Boğazı ve çevresi ciddi bir tehlike ile karşı karşıyadır. Boğazda kaza riskini azaltmak için VTS sistemi devreye sokulmuş ancak daha başka tedbirlerinde alınması gerekmektedir. Anahtar Kelimeler: Ulaşım Coğrafyası, İstanbul Boğazı, Önemi. ABSTRACT The Bosphorus Strait is one of the busiest and narrowest water channels of the world. It has been one of the two important straits connecting the countries in the north of Black Sea and the countries of the Mediterranean for centuries. It is situated in the middle of an important commerce, industry, transportation and tourism center around which 12 million people live. The Bosphorus Strait plays an important role in both intercity and international transportation. That is w... Devamı

23 10 2012

Ulaşım Coğrafyası Açısından Türkiye’nin Ulaşım Politikaları ve C

ULUSAL COĞRAFYA KONGRESİ 2005 (Prof. Dr. İsmail Yalçınlar Anısına) 29–30 Eylül 2005, İstanbul Bildiri Kitabı, s. 87–96 Ulaşım Coğrafyası Açısından Türkiye’nin Ulaşım Politikaları ve Coğrafî Sonuçları Sedat AVCI İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü sedtavci@istanbul.edu.tr Özet: Ülkelerin ekonomik faaliyetleri, mal veya hizmet şeklindeki ürünlerinin mümkün olduğunca geniş pazarlara ulaştırılmasıyla sürdürülmektedir. Bu, gelişmiş bir ulaşım ağına ihtiyaç duyulmasına neden olur. Ulaşımın planlanması ve alt yapı yatırımları, büyük ölçüde devlet tarafından gerçekleştirilmektedir. Ulaşım sistemlerinden hangisinin ne kadar geliştirileceğinden, sistemler arasındaki dengelerin nasıl kurulması gerektiğine kadar birçok konuda devletin karar vermesi, yatırımlar yapması veya özel sektörü yatırımlara yönlendirmesi gerekmektedir. Osmanlı Devletinin son dönemlerinde ulaşımda demiryolu tercih edilmiştir. Ekonomik imkânlardaki yetersizliğe karşılık demiryolu yatırımları, farklı pazarlara ulaşmak ve ülke üzerinde söz sahibi olmak isteyen yabancı devletlerin ilgisi nedeniyle, yabancı ülkelerden sağlanan kredi ile yapılmaya ve işletilmeye başlanmıştır. Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasının ardından, koşullar ve imkânlar elverdiği ölçüde, ülkedeki yabancı şirketlerin işlettiği demiryolu hatları devletleştirilmiş ve bu hatlara yenileri eklenmiştir. Türkiye’nin ulaştırma politikasında zaman içinde bir takım değişiklikler meydana gelmiş ve özellikle 1950’lerden itibaren karayolu ulaşımı, genel ulaştırma politikası içinde ağırlık kazanmıştır. Deniz ulaşımında ise, uzun yıllar istenilen düzeyde bir gelişme sağlanamamıştır. Özellikle nicelik açısınd... Devamı

22 10 2012

TÜRKİYE’DE ULAŞIM

TÜRKİYE’DE ULAŞIM      Tanımı : İnsan ve insanların imal ettikleri eşya ve çeşitli hammaddelerin  bir yerden başka bir yere nakledilmesine ulaşım denilmektedir. 19.yy kadar ulaşımda kara ve ve deniz yolu hakimdi. Özellikle 20.yy başlarından itibaren ulaşımda baş döndürücü gelişmeler yaşanmıştır. Öncelikli olarak kömürün ve ve motorinin kullanılmasıyla birlikte demir yolları ve zamanla hava yolları önem kazanmaya başlamıştır. Günümüzde ulaşımdaki gelişmeler oldukça hızlı bir şekilde olmaktadır. İnsanlar artık çok uzun mesafelere çok kısa bir zaman diliminde almaktadır. TÜRKİYE’DE ULAŞIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER :      Türkiye’de ulaşım büyük bir oranda doğal koşulların etkisiyle belirlenmektedir. ( sanayi bakımında ilerlemiş ülkelerde doğal koşulların ulaşım ve yerleşme üzerindeki etkisi az iken sanayileşmemiş ülkelerde bu durum belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır. )                  a)      Yerşekilleri : Dağların batı-doğu doğrultusunda uzanması kara ve demiryolu ulaşımının kuzey güney doğrultusunda olmasına izin vermemektedir. Karadeniz ve Akdeniz Bölgesinde dağların uzanış doğrultusuna bağlı olarak kıyı ile iç kesimler arasında ulaşım güçlükle yapılmaktadır. Ege bölgesinde ise dağlar kıyıya dik uzandıkları için kıyı ile iç kesimler arasında ulaşım bakımından bir zorluk yaşanmaktadır.            b)      Yüksekliğin fazla olması : Türkiye’de ortalama yüksekliğin 1132 metre olması, batıdan doğuya doğru gidildikçe yükselti ortalamasında artışlar yaşanması ulaşım &... Devamı